การวิจัย เรื่อง

โควิด-19 : ผลกระทบต่อชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองและช่องว่างในการเข้าถึงข้อมูลบริการสาธารณะและกลไกการแก้ไขของรัฐ


บริบทของปัญห

ปัจจุบันการจัดการข้อมูลเพื่อนำไปสู่การจัดให้มีบริการสาธารณะภายใต้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมสื่อสาร จึงไม่ใช่ความยากลำบากของการได้มาซื่งข้อมูล โดยเฉพาะประชากรชนเผ่าพื้นเมืองที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ภาครัฐจึงควรต้องมีข้อมูลอย่างเพียงพอสำหรับการให้บริการสาธารณะและการจัดสวัสดิการแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

แต่ก็ยังปรากฏว่ามีประชากรกลุ่มเปราะบางที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองยังไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะและสวัสดิการของภาครัฐอยู่จำนวนไม่น้อย จึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยนำเอาประเด็นของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ที่ถือเป็นภัยพิบัติส่งผลกระทบต่อประชากรทั่วโลกมาเป็นพื้นฐานการศึกษาการเข้าถึงบริการสาธารณะและสวัสดิการของภาครัฐในกลุ่มประชากรชนเผ่าพื้นเมือง 4 กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ มละบริ มานิ มอแกน และกะเหรี่ยงโพล่ง เพื่อประเมินว่ามีความซับซ้อนระดับใดจึงทำให้ข้อมูลของกลุ่มประชากรเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะและสวัสดิการของภาครัฐได้ และจะหาแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรวัตถุประสงค์การวิจัย

วัตถุประสงค์การวิจัยมีดังนี้:


  1. เพื่อประเมินผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อประชากรกลุ่มเปราะบาง และมาตรการของรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อประชากรเหล่านี้

  2. วิเคราะห์ถึงช่องว่างของข้อมูลที่ทำให้ประชากรกลุ่มเปราะบางไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการของรัฐ

  3. นำผลที่ได้จากการวิจัยจำทำเป็นข้อเสนอแนะต่อภาครัฐเพื่อให้ประชากรกลุ่มเปราะบางได้รับการบริการจากภาครัฐได้